تغذیه در قرآن (یک)

 رویاندیم در آن (زمین) دانه را و انگور و علوفه را و زیتون و خرما را و باغ های پردرخت را  و میوه و چراگاه را  تا از آن بهره مند شوید. (سوره عبس ۳۲-۲۹)

 خداوند «دام ها را برای شما آفرید» و از آنها می خورید. (سوره نحل-۵)

 اوست آنکه دریا را مسخر شما ساخت تا از آن گوشتی تر و تازه بخورید... (سوره نحل- ۱۴)

 در دام ها برای شما عبرتی است که به شما از شیر آنها می نوشانیم. (سوره مؤمنون-۲۱)

/ 0 نظر / 27 بازدید